Lý thuyết kiểm toán

Vai trò của kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán. Bản chất của kiểm toán. Đối tượng, chức năng của kiểm toán và mỗi quan hệ giữa kiểm toán với kế toán. Các loại hình tổ chức kiểm toán. Kiểm toán viên, Tổ chức và hoạt động của công tu kiểm toán độc lập. Chuẩn mực kiểm toán. Kiểm toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin.