Bài giảng Lý thuyết kiểm toán (Đinh Thế Hùng) - Chương 3: Quy trình kiểm toán

Mục tiêu kiểm toán là đích cần đạt tới đồng thời là thước đo kết quả kiểm toán cho mỗi cuộc kiểm toán cụ thể và cần phải gắn chặt với mục tiêu, yêu cầu của quản lý.

Từ khóa: Lý thuyết kiểm toán, Bài giảng kiểm toán, Bài giảng lý thuyết kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Kiểm toán tài chính, Kiểm toán nội bộ

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:68 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận