Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Chuyên đề 5 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Trong chuyên đề 5 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa thuộc bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày về các nội dung lần lượt như sau: giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những đặc điểm chính trị- xã hội của giai cấp công nhân.
Đăng nhập để bình luận