Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Chuyên đề 2 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Mục tiêu trình bày trong chuyên đề 2 Học thuyết giá trị thặng dư thuộc bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày về các nội dung lần lượt như sau: sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, hàng hoá sức lao động, hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động, mâu thuẫn công thức chung của tư bản.

Từ khóa: Học thuyết giá trị thặng dư, Giá trị thặng dư, Hình thành tư bản, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Học thuyết giá trị, Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin

pdf 39 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2015 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận