Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Chuyên đề 3 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Chuyên đề 3 Quá trình lưu thông của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội thuộc bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày về các nội dung lần lượt như sau: quá trình lưu thông của tư bản, tái sản xuất tư bản xã hội và khủng hoảng kinh tế.

Từ khóa: Tái sản xuất tư bản xã hội, Sản xuất tư bản, Tư bản công nghiệp, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Học thuyết giá trị, Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2015 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận