Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Chuyên đề 1 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Chuyên đề 1 Học thuyết giá trị trình bày về điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa, phân công lao động xã hội, ưu điểm và nhược điểm của sản xuất hàng hóa, hai thuộc tính cơ bản của hàng hóa.

Từ khóa: Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Học thuyết giá trị, Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Thuộc tính hàng hóa, Sản xuất hàng hóa

pdf 33 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2015 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận