Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận văn có mục tiêu nghiên cứu sự phát triển dịch vụ phi tín dụng trên hai khía cạnh quy mô và chất lượng để thấy được ưu điểm và hạn chế trong việc phát triển dịch vụ phi tín dụng của các NHTM Việt Nam; đề ra các giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng của các NHTM Việt Nam.

Từ khóa: Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Dịch vụ phi tín dụng, Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tín dụng ngân hàng, Tài chính ngân hàng, Dịch vụ ngân hàng

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/08/2015 | Lượt xem:122 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận