Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu mô hình quản lý vận tải hành khách công cộng trong các thành phố Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu mô hình quản lý vận tải hành khách công cộng trong các thành phố Việt Nam nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận QLNN về vận tải hành khách công cộng; từ lý luận áp dụng để đánh giá hiện trạng và phân tích các mô hình QLNN đối với vận tải hành khách công cộng trong các thành phố Việt Nam.
Đăng nhập để bình luận