Quản lý du lịch tại các khu di sản thế giới: Phần 2 - Arthur Pedersen

Phần 2 cuốn sách "Quản lý du lịch tại các khu di sản thế giới" của tác giả Arthur Pedersen trình bày mục đích chính sách và mục tiêu quản lý du lịch, năng lực thực hiện và các vấn đề hoạch định kế hoạch liên quan, chiến lược và giải pháp đối với các vấn đề Quản lý Du lịch, quảng bá Khu Di sản thế giới. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Quản lý du lịch, Quản lý du lịch Phần 2, Chính sách du lịch, Chiến lược du lịch, Giải pháp du lịch, Quản trị du lịch

pdf 85 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)