Tài liệu hướng dẫn về Di Sản Thế Giới: Quản lý du lịch tại các khu di sản thế giới - Arthur Pedersen

Tài liệu này đề ra cách giải quyết những yêu cầu mà các nhà quản lý và các trung tâm đào tạo đã nêu ra. Nó cung cấp một hệ phương pháp luận nhằm giúp các nhà quản lý giải quyết những vấn đề liên quan đến du lịch. Nó cũng lập định một hệ thuật ngữ chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và liên lạc giữa các nhà quản lý. Các chủ đề được đề cập bao gồm UNESCO, Công ước Di sản thế giới và Trung tâm Di sản thế giới, ngành công nghiệp du lịch, huy động tham gia của công chúng, nâng cao năng lực, tác động của du lịch, chiến lược quản lý du khách, giới thiệu và quảng bá, trong đó nhiều chủ đề được minh họa bằng những nghiên cứu điểm ngắn gọn.

Từ khóa: Quản lý du lịch, Khu di sản thế giới, Công ước Di sản thế giới, Ngành công nghiệp du lịch, Quản lý du khách, Tài liệu hướng dẫn

pdf 142 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:199 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận