Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Hướng Đối Tượng

Lập trình máy tính (gọi tắt là lập trình; tiếng Anh: programming) là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Lập trình có các thành tố nghệ thuật, khoa học, toán học, và kỹ nghệ..Hướng chức năng: Dựa vào các chức năng của hệ thống (Hệ thống là các tập hợp các chức năng). Chia nhỏ các chức năng và làm mịn dần: hệ thống gồm các hệ thống con, làm chủ độ phức tạp. Các chức năng trao đổi bằng truyền tham số hoặc dữ liệu dùng chung.
Đăng nhập để bình luận