Luận văn:Rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam, thực trạng và giải pháp phòng ngừa

Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng. Học tập, vận dụng kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng quốc tế. Nhận dạng, phân tích các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng và đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hiện nay tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. Trên cơ sở những lý luận về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng và kết hợp với việc vận dụng kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng quốc tế nhằm đề xuất được một số biện pháp khắc phục, hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.