Luận văn:Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Nam Á đến năm 2015

Đề tài làm rõ lý luận tổng quan về ngân hàng thương mại và các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thương Mại. Phân tích thực trạng về năng lực tài chính, đánh giá năng lực hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Nam Á thông qua việc phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Nam Á.
Đăng nhập để bình luận