Luận văn:Liên kết ngân hàng Thương mại Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập

Đề tài đưa ra những mô hình liên kết có tính khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các NHTM Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Ở mỗi mô hình, luận văn đều nêu lên thực trạng áp dụng mô hình đó tại Việt Nam, nguyên nhân mô hình chưa được áp dụng phổ biến và đưa ra giải pháp nhằm thực thi mô hình hiệu quả nhất.
Đăng nhập để bình luận