Luận văn:Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

Trình bày về tín dụng và chất lượng tín dụng của các ngân hàng Thương mại trong thời kỳ hội nhập, thực trạng và chất lượng hoạt động tín dụng tại NHTM cổ phần Sài Gòn. Bên cạnh đó, đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại NHTM CP Sài Gòn.