Định mức xây dựng

Tài liệu " Định mức xây dựng " trình bày nghiên cứu và quan sát các quá trình sản xuất để xây dựng định mức được tiến hành theo thời gian và không gian nhất định. Tài liệu gồm có 8 chương khái quát các kiến thức cơ bản về Định mức xây dựng giúp người đọc có thể nắm nội dung một cách cụ thể nhất.
Đăng nhập để bình luận