ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM.
Đây là sự tổng kết sâu sắc, bước phát triển mới của nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta và là một quyết định lịch sử, đáp ứng yêu cầu phát triển của CM nước ta và tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn Dân ta.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc tư tưởng, Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa Mác – Lênin, nhân cách Hồ Chí Minh, nguôn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

doc 43 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận