ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam

Từ khóa: đề cương chi tiết học phần, đề cương bài giảng, giáo trình đại cương , bài giảng kinh tế chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội

doc 43 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:302 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận