19 câu ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình sĩ phu yêu nước, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Cuối thế kỷ 19, đất nước rơi vào cảnh nô lệ lầm tha dưới ách thống rtij của thực dân Pháp.

Từ khóa: câu hỏi tư tưởng, tài liệu tư tưởng, ôn tập môn tư tưởng, môn tư tưởng hồ chí minh, giáo trình môn tư tưởng, đề cương tư tưởng

pdf 47 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:229 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 28

Đăng nhập để bình luận