Bài giảng Lý thuyết tín hiệu: Chương 5 - Ths. Lê Ngọc Phúc

Bài giảng Lý thuyết tín hiệu: Chương 5 - Tín hiệu điều chế gồm các nội dung cơ bản về điều chế tín hiệu trong đó tình bày vị trí của điều chế trong hệ thống thông tin; mục đích của điều chế; phân loại các phương pháp điều chế, điều chế tương tự trình bày cụ thể về sóng mang trong điều chế tương tự; điều chế biên độ; điều chế góc, điều chế xung trong đó tình bày sóng mang trong điều chế xung; điều chế PAM; các hệ thống điều chế xung khác.

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông, Bài giảng Lý thuyết tín hiệu, Lý thuyết tín hiệu Chương 5, Tín hiệu điều chế, Điều chế xung

pdf 39 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:151 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận