Bài giảng Công trình trên hệ thống thủy lợi: Chương 2 - GS.TS. Nguyễn Chiến

Bài giảng Công trình trên hệ thống thủy lợi: Chương 2 - Công trình lấy nước có nội dung trình bày giới thiệu chung, công trình lấy nước không đập, công trình lấy nước có đập, chỉnh trị đoạn sông có công trình lấy nước.
Đăng nhập để bình luận