Tiếp cận Quyền trong Bảo vệ Môi trường - TS. Nguyễn Đức Thùy (chủ biên)

Tài liệu "Tiếp cận Quyền trong Bảo vệ Môi trường" được xây dựng nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội về tầm quan trọng của sự gắn kết giữa BVMT với bảo vệ quyền con người; qua đó nâng cao kỹ năng và khả năng lồng ghép quyền con người trong hoạch định chính sách, pháp luật về môi trường, tiếp cận quyền con người trong BVMT.

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Quyền con người, Phát triển bền vững, Luật pháp quốc tế, Luật pháp Việt Nam, Phát triển bền vững

pdf 128 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:148 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)