Chuyên đề: Nước thải công nghiệp và biện pháp xử lý

Tài liệu học tập ngành Công nghệ sinh học, khoa nông học, trường đại học nông lâm Thái Nguyên: Trong môi trường sống nói chung, vấn đề
bảo vệ và cung cấp nước sạch cho sự
sống của muôn loài sinh vật là vô cùng
quan trọng. Đồng thời với việc bảo vệ và
cung cấp nước sạch, việc thải và xử lý
nước bị ô nhiễm của các nghành công
nghiệp trước khi đỏ vào nguồn nước trong
tự nhiên là một vấn đề bức xúc đối với
toàn thể loài người trong, quá trình công
nghiệp hoá hiện đại hoá.
Đăng nhập để bình luận