CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tài liệu tham khảo về môi trường. Monitoring là phức hợp các biện pháp KHCN và tổ chức nhằm bảo đảm thu nhận được các thông tin mức độ hiện trạng hay xu thế biến đổi các chất ô nhiễm phát thải vào môi trường hay nhiễm vào cơ thế sống của HST trên trái đất. (N.H.Khánh). Monitoring là sự đo đạc theo phương pháp tiêu chuẩn, quan sát, đánh giá và báo cáo về chất lượng môi trường theo thời gian, không gian, tần số quy định trong một thời gian dài nhằm xác định hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng môi trường.
Đăng nhập để bình luận