Thuyết trình môn kiểm toán

Ph ng pháp ươ khấu hao: phương pháp
đường thẳng, tỷ lệ khấu hao áp dụng
theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC
ngày 12/12/2003. Báo cáo tài chính các
năm trước đã được công ty SBC kiểm
toán, dạng báo cáo kiểm toán được phát
hành: chấp nhận toàn bộ. Tổng số nhân viên 53 nguời, trong đó
nhân viên quản lý 25 người. Kiểm soát nội bộ: Công ty thành lập bộ
phận kiểm soát nội bộ.

Từ khóa: chuyên ngành kiểm toán, tài liệu ngành kiểm toán, bài tập kiểm toán, phương pháp khấu hao, kiểm toán khoán phái thu, kiểm soát nội bộ.

ppt 19 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:154 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận