Tài liệu tập huấn giáo dục môi trường cơ bản - Chủ đề 2: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chủ đề 2 – “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” giúp học sinh biết sự tồn tại của năng lượng dưới các dạng khác nhau, phân biệt được năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo, từ đó xây dựng ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới sử dụng năng lượng sạch, góp phần bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Đăng nhập để bình luận