Tài chính quốc tế

Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Từ khóa: Tài chính quốc tế, Thị trường tài chính, giao dịch thị trường, Cấu trúc thị trường, kinh tế tài chính, tài chính thế giới

pdf 57 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận