Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 12: Quản trị tài chính quốc tế

Nội dung chương 12 gồm có: Xác định mối liên hệ công ty mẹ – con, quản trị rủi ro tài chính, lập ngân sách vốn quốc tế, cơ cấu vốn quốc tế, quản lý dòng tiền mặt toàn cầu, chiến lược tài chính quốc tế
Đăng nhập để bình luận