Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 11: Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế

Chương 11 thị trường tài chính tiền tệ quốc tế, nội dung cơ bản gồm có: Những vấn đề liên quan đến thị trường ngoại hối, lịch sử hình thành và phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế, tỷ giá hối đoái, khả năng chuyển đổi của tiền tệ.
Đăng nhập để bình luận