Quản trị Cơ sở dữ liệu và Phần mềm ứng dụng: Ngôn ngữ SQL

SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO

Từ khóa: Ngôn ngữ SQL, database, lập trình dữ liệu, hệ thống dữ liệu, hệ quản trị, dữ liệu máy tính, quản trị dữ liệu,

pdf 83 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận