Phân tích và thiết kế hệ thống - mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu:
Là cách để biểu diễn dữ liệu sẽ được sử dụng và tạo ra bởi hệ thống
Chỉ ra con người, vị trí, những dữ liệu nào được lưu trữ và các mối quan hệ giữa chúng.
Mô hình dữ liệu lôgic
Chỉ ra tổ chức của dữ liệu, không chỉ định nó được lữu trữ, tạo ra hoặc vận dụng như thế nào.
Mô hình dữ liệu vật lý
Chỉ ra dữ liệu thực sự được lưu trữ trong các CSDL và File như thế nào.
Chuẩn hoá là quá trình phân tích sử dụng để xác nhận tính hợp lệ của các mô hình dữ liệu.
Các mô hình dữ liệu phải tương ứng với các mô hình xử lý

Từ khóa: mô hình dữ liệu, Phân tích và thiết kế hệ thống, hệ thống thông tin, cấu trúc thông tin, xử lý thông tin, dữ liệu thông tin, môi trường thông tin

ppt 37 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận