Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ và giải pháp của Oracle

Ở Việt Nam, khái niệm Công nghệ Thông tin được hiểu và định nghĩa trong nghị quyết Chính phủ 49/CP kí ngày 04/08/1993: "Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội". [2]

Từ khóa: công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu , chính sách doanh nghiệp, phần cứng, phần mềm, quản lý cơ sở

doc 43 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:06/10/2012 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận