Nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu về thuật toán sắp xếp

Trong hai thập kỷ qua, mô phỏng thuật toán đã đƣợc các nhà sư phạm của ngành công nghệ thông tin sử dụng như một công cụ có tính chất giúp đỡ trong việc dạy các thuật toán đồ thị, các thuật toán sắp xếp, … khác nhau bằng máy tính. Nguyên nhân của việc mô phỏng thuật toán đƣợc sử dụng như một công cụ trợ giúp cho việc giảng dạy là do nó có thể cung cấp các mô phỏng động bằng đồ họa của một thuật toán và các thay đổi trong cấu trúc dữ liệu của nó trong suốt quá trình thực thi.
Nhƣ một phần của quá trình học thuật toán, những sinh viên ngành công nghệ thông tin sẽ học về cấu trúc của một trình biên dịch (compiler) trong một ngôn ngữ lập trình cho quá trình đó. Điều này sẽ chỉ ra cho chúng ta từng nhiệm vụ của các giai đoạn khác nhau trong trình biên dịch.

Từ khóa: Mô phỏng thuật toán, Nghiên cứu khoa học, toán sắp xếp, ngôn ngữ lập trình, thuật toán sắp xếp, cấu trúc dữ liệu

pdf 48 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:19/11/2012 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận