Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu về tường lửa

An toàn thông tin là nhu cầu rất quan trọng đối với cá nhân cũng như đối với xã hội và các quốc gia trên thế giới. Mạng máy tính an toàn thông tin được tiến hành thông qua cá phương pháp vật lý và hành chính. Từ khi ra đời cho đến nay mạng máy tính đã đem lại hiệu quả vô cùng to lớn trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Bên cạnh đó người sử dụng phải đối mặt với các hiểm họa do thông tin trên mạng của họ bị tấn công. An toàn thông tin trên mạng máy tính bao gồm các phương pháp nhằm bảo vệ thông tin được lưu giữ và truyền trên mạng. An toàn thông tin trên mạng máy tính là một lĩnh vực đang được quan tâm đặc biệt đồng thời cũng là một công việc.

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu về tường lửa, an toàn thông tin, mạng máy tính, kỹ thuật máy tính, thông tin mạng, kỹ thuật mạng

pdf 62 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:18/11/2012 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận