Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to (goniothalamus macrocalyx ban) và giác đế cuống dài (goniothalamus gracilipes ban) họ na (annonaceae)

Mục tiêu của luận án: nghiên cứu thành phần hóa học cây Giác đế đài to (G. macrocalyx Ban)và cây Giác đế cuống dài (G. gracilipes Ban) nhằm phát hiện các hợp chất có hoạt tính chống ung thư,...