Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng một số tác nhân hóa học và ứng dụng

Đề tài "Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng một số tác nhân hóa học và ứng dụng" nhằm biến đổi cấu trúc, tính chất vật lý, kỹ thuật để mở rộng khả năng ứng dụng ca tinh bột sắn, thông qua đó nâng cao giá trị cho vật liệu này.