Lớp (Class)

Ý tưởng chính của lập trình hướng đối tượng đó là trừu tượng hóa dữ liệu. Một chương trình hướng đối tượng phải thực hiện việc trừu tượng hóa dữ liệu, nghĩa là:
Kết hợp định nghĩa dữ liệu và các hàm thao tác trên các dữ liệu đó vào trong một kiểu dữ liệu được gọi là một lớp (class). Lớp là kiểu dữ liệu trừu tượng, thường gọi là các kiểu dữ liệu hướng đối tượng.
Các lớp phải kiểm tra việc truy xuất vào thành phần dữ liệu của chúng.
Sau khi 1 lớp đã được định nghĩa, ta sử dụng lớp đó như một kiểu dữ liệu có sẵn mà không cần quan tâm đến các cài đặt bên trong của lớp đó(trừu tượng hóa).

Từ khóa: lập trình C++, lập trình máy tính, ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật lập trình, lập trình C, lập trình hướng đối tượng

pdf 17 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:02/10/2012 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)