Lập trình mạng với Java

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
Một chương trình Java thường bắt đầu bằng một khai báo lớp (class); trong đó, có phương thức main – là điểm bắt đầu thực thi của chương trình:
public static void main (String[] agrs)

Java hỗ trợ các cấu trúc điều khiển:
if-else
switch
for
while
do-while
Java cung cấp ba câu lệnh break,continue và return cho phép chuyển điều khiển từ đoạn lệnh này sang đoạn khác.

Từ khóa: Lập trình mạng với Java, lập trình Java, ngôn ngữ Java, kỹ thuật lập trình, lập trình mạng, ập trình Socket

ppt 66 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận