Kế toán quản trị nâng cao

Chuyªn ®Ò 4
kÕ to¸n TµI CHÝNH, KÕ TO¸N QU¶N TRÞ N¢NG CAO

Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Left Formatted

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

Formatted: Font: 26 pt, Font color: Red Formatted: Centered

351
Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán a) Khái niệm: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. b) Nhiệm vụ kế toán: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. - Kiểm tra, giám sát các khoản thu,
Đăng nhập để bình luận