Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên

Tập sách nhỏ “Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên” này của NXB McGrau- Hill là một kim chỉ nam quý báu giúp những nhà quản lý không chuyên nghiệp về tài chính, đặc biệt cho những ngƣ ời chủ doanh nghiệp, nắm bắt đƣợc những điểm cốt lõi trong những vấn đề quản trị tài chính, ý thức và hiểu biết hơn những vấn đề then chốt, biết đánh giá chính xác hơn những tín hiệu tích cực, cũng như những tín hiệu đáng ngờ, biết đặt câu hỏi, tìm tòi và quan trọng hơn: biết cách tự đi tìm câu trả lời cho mình cho những câu hỏi quan trọng được đặt ra.
Bạn cần hiểu đƣợc những thuật ngữ và công cụ chuyên môn, biết kế toán viên và kiểm toán viên làm gì, biết theo dõi dòng tiền mặt như thế nào - một vấn đề sống còn trong kinh doanh; đọc các báo cáo tài chính, các bản cân đối tài chính, hiểu biết về chính sách quản lý hàng lưu kho, cách lập dự toán, cắt giảm chi phí, biết các “mẹo” cần thiết để xử lý những vấn đề phức tạp, hiểu được những cách làm dễ dãi của ngƣời quản lý bên dưới, nhận ra những vấn đề tiềm ẩn, vân vân và vân vân… Cuốn sách làm cho bạn nắm bắt những vấn đề dễ dàng, làm cho bạn tự tin, quyết tâm và chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý.

Từ khóa: quản lý tài chính, quản trị tài chính, báo cáo tài chính, cân đối tài chính, thị trường tài chính, chính sách tài chính

pdf 54 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận