Hạch toán kế toán tài chính doanh nghiệp

. Khi phản ánh vào TK 111 "Tiền mặt" số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất quỹ tiền mặt. Đối với khoản tiền thu được chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt của đơn vị) thì không ghi vào bên nợ TK 111 "Tiền mặt" mà ghi vào bên nợ TK 113 "Tiền đang chuyển". 2. Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như các loại tài sản bằng tiền của đơn vị.

Từ khóa: Hạch toán kế toán tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, luận văn hoạt động cho vay, hoạt động của ngân hàng

pdf 357 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận