Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

Chương 6 trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh. Sau khi nghiên cứu xong chương này sinh viên có thể: Hiểu khái niệm doanh thu, chi phí; hiểu được các nguyên tắc điều kiện, phương pháp hạch toán của doanh thu, chi phí; hiểu được các nguyên tắc điều kiện, phương pháp hạch toán của các khoản làm giảm doanh thu; phân biệt được các loại doanh thu, chi phí.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh thu, Kế toán chi phí kinh doanh, Kế toán doanh thu bán hàng, Kế toán chi phí tài chính

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận