Giáo trình Kế toán thương mại - dịch vụ

Giáo trình Kế toán thương mại - dịch vụ cung cấp các kiến thức về nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp thương mại - dịch vụ. Nội dung bao gồm kế toán lưu chuyển hàng hóa; kế toán xuất nhập khẩu; đặc điểm kế toán chi phí, giá thành, doanh thu và xác định kết quả của các doanh nghiệp dịch vụ và đặc điểm kế toán của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.