Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình C

Bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình - Cụ thể là ngôn ngữ C - Sinh viên thường gặp khó khăn trong việc chuyển vấn đề lý thuyết sang cài đặt cụ thể trên máy. Sách "Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình" nhằm cung cấp cho các học sinh - sinh viên hệ thống bài tập, kỹ năng thực hành cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình C.
Đăng nhập để bình luận