Ebook Nước và các vấn đề liên quan: Phần 2

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook đề cập những vấn đề có liên quan không gian biển, nguy cơ và quản trị (lớp chuyên đề 1); tăng trường đô thị, nhu cầu xã hội và cung cấp dịch vụ nước sạch và xử lý nước thải (lớp chuyên đề 2), quản lý nước về mặt xã hội và kinh tế trong khuôn khổ đào tạo kỹ thuật điều tra điền dã (chuyên đề 3). Tiếp theo nội dung được trình bày tại phiên toàn thể, việc ứng dụng mô hình đa giác tử đã được thực hiện tại lớp chuyên đề 4. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận