Ebook Nước và các vấn đề liên quan: Phần 1

Cuốn sách Nước và các vấn đề liên quan giới thiệu cho người đọc những vấn đề liên quan về nước được nhìn nhận dưới lăng kính của các ngành khoa học xã hội nhân văn và kinh tế, ở các môi trường và cấp độ phân tích khác nhau; theo khung lô gic khoa học. Phần 1 của cuốn sách gồm 6 bài tham luận được trình bày để đẫn nhập và phát triển dưới góc độ phương pháp luận và đa ngành các vấn đề liên quan đến nước: phương pháp nhân học, kinh tế học, chính trị, pháp lý và phương pháp mô hình hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận