Ebook Làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phần 2

Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 gồm nội dung của 2 chương còn lại: Thực trạng phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn từ đổi mới đến nay; những quan điểm định hướng và giải pháp phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 ebook.
Đăng nhập để bình luận