Ebook Làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phần 1

Nội dung ebook nhằm nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản của làng nghề truyền thống, phân tích và đánh giá thực trạng cũng như xu hướng vận động của làng nghề truyền thống ở nông thôn nước ta, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm định hướng và các giải pháp phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2010, đặc biệt đến năm 2005. Mời các bạn tham khảo phần 1 ebook nội dung về: Làng nghề truyền thống và những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế.
Đăng nhập để bình luận