Ebook Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Ebook "Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2" gồm các chương sau: chương 4 xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, chương 5 các hệ thống thông tin cấp chuyên gia và các hệ thống thông tin chức năng, chương 6 các hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định, chương 7 thương mại điện tử.
Đăng nhập để bình luận