Ebook Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Ebook "Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 1 giới thiệu chung về hệ thống thông tin quản lý, chương 2 các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin, chương 3 thiết kế cơ sở dữ liệu.
Đăng nhập để bình luận